Regulamin

Notre école de français

 

Definicje

Użyte w dalszej części pojęcia oznaczają:

Szkoła –  „Notre école de français – Szkoła języka francuskiego Jolanty i Bartosza Kapcia Spółka cywilna”, 00 – 002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20,

Słuchacz – osobę fizyczną, która podpisała ze Szkołą umowę nauki języka francuskiego lub została wskazana w takiej umowie jako osoba, na rzecz której nauka taka ma być przez Szkołę prowadzona.

 

I. Postanowienia ogólne

1) Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestniczenia w zajęciach nauki języka francuskiego (zwanych dalej „Zajęciami”) organizowanych przez Szkołę.

2) Szkoła prowadzi kursy językowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży, w odpowiednio dobranych grupach wiekowych i poziomach językowych.

3) Zakwalifikowanie do grupy odpowiedniej ze względu na poziom językowy nowego Słuchacza odbywa się na podstawie wyników testów kwalifikacyjnych oraz rozmów kwalifikacyjnych z metodykiem Szkoły, a dla Słuchacza kontynuującego naukę w Szkole na podstawie ocen wyników w nauce z poprzedniego semestru i na podstawie opinii lektora.

4) Zajęcia odbywają się w cyklach semestralnych i prowadzone są w grupach standardowych, liczących od 4 do 8 osób lub w formie zajęć/kursów indywidualnych.

5) Zajęcia odbywają się w lokalu Szkoły w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 20, o ile nic innego nie wynika z umów ustalających zasady kursów lub zajęć/kursów indywidualnych. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, o ile co innego nie wynika z umów ustalających zasady kursów lub zajęć/kursów indywidualnych.

 

II. Prawa i obowiązki słuchacza

1) Słuchacz ma prawo do:

 1. uczestnictwa w zajęciach i zgłaszania uwag dotyczących ich prowadzenia,
 2. oceny przebiegu kursu poprzez wyrażanie swoich uwag i sugestii w anonimowej ankiecie semestralnej,
 3. darmowych konsultacji językowych w wyznaczonych terminach dyżurów lektorskich lub w czasie dyżuru metodycznego – po uprzednim umówieniu się na spotkanie,
 4. złożenia wniosku o zmianę lektora, w przypadku uzasadnionych, istotnych uwag co do sposobu prowadzenia zajęć, które nie zostały przez lektora uwzględnione,
 5. zmiany grupy zajęciowej pod warunkiem, że w wybranej przez Słuchacza grupie będą wolne miejsca, a w przypadku gdy nowa grupa jest na innym poziomie zaawansowania – pod warunkiem, że poziom grupy będzie odpowiedni dla Słuchacza, ze względu na jego poziom językowy, o czym decyduje opinia lektora i/lub metodyka szkoły,
 6. po ukończeniu kursu i po zaliczeniu obowiązkowych testów semestralnych – otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu na określonym poziomie zaawansowania, przy czym prawo do otrzymania zaświadczeń nie przysługuje Słuchaczowi, który nie uczestniczył w więcej niż połowie zajęć,
 7. po zaliczeniu semestru, pierwszeństwo w zapisach na kolejny semestr, pod warunkiem potwierdzenia rezerwacji i wpłaty zaliczki rezerwacyjnej w terminie ogłoszonym przez Szkołę.

2) Słuchacz ma obowiązek:

 1. punktualnego uczestniczenia w zajęciach,
 2. przestrzegania zasad BHP, społecznie przyjętych norm zachowania, nie zakłócania funkcjonowania Szkoły i pracy innych Słuchaczy, dbałości o mienie Szkoły,
 3. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad określonych w umowie zawartej ze Szkołą,
 4. uiszczania opłat za kurs, zgodnie z cennikiem Szkoły oraz harmonogramem wpłat załączonym do umowy.

 

III. Prawa i obowiązki Szkoły

1) Szkoła ma obowiązek:

 1. przygotowania i prowadzenia kursów języka francuskiego zgodnie z założeniami programowymi dla danego poziomu językowego i typu kursu w ustalonych liczbach godzin,
 2. monitorowania i bieżącej oceny pracy lektorów poprzez prowadzenie hospitacji zajęć i sprawowanie nadzoru nad ich przebiegiem, prawidłowym dokumentowaniem prowadzonych zajęć oraz prowadzeniem listy obecności Słuchaczy,
 3. zapewnienia monitorowania przez lektorów postępów w nauce Słuchaczy poprzez przeprowadzanie testów oraz bieżącej oceny zadań domowych i prac pisemnych,
 4. w przypadku zdarzeń losowych i braku możliwości prowadzenia zajęć przez lektora –zapewnienia zastępstwa w prowadzeniu zajęć przez lektora o kwalifikacjach nie niższych niż lektor zastępowany,
 5. w przypadku zdarzeń losowych skutkujących nie odbyciem się zajęć z przyczyn leżących po stronie Szkoły lub osób, za które Szkoła ponosi odpowiedzialność, zorganizowania zajęć dodatkowych w innym, dogodnym dla Słuchaczy terminie.

2) Szkoła zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany lektora w trakcie trwania kursu,
 2. usunięcia z zajęć lub ze Szkoły Słuchaczy, którzy swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają spokojne i bezpieczne funkcjonowanie Szkoły, naruszają dobra osobiste i godność innych osób, naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, na terenie szkoły dopuścili się popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko osobie lub mieniu,
 3. zmiany dnia rozpoczęcia zajęć nie więcej niż o tydzień, z uwzględnieniem postanowień punktu IV.2.,
 4. w czasie semestru – do uzupełnienia liczby słuchaczy w Grupie do 8 osób.

 

IV. Zasady prowadzenia zajęć

1) Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 4 do 8 osób. Obecność większej liczby osób na Zajęciach jest możliwa wyłącznie za zgodą wszystkich Słuchaczy Grupy.

2) Warunkiem rozpoczęcia Zajęć jest zapisanie się do danej Grupy co najmniej 4 osób. W przypadku, gdy liczba osób zapisanych do Grupy jest mniejsza niż 4, Szkoła może zrezygnować z organizacji Grupy i odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy może być wykonane najpóźniej do końca siódmego dnia od dnia planowanego rozpoczęcia zajęć w Grupie. W takim przypadku Szkoła dokona zwrotu całości wpłat wniesionych przez Słuchaczy na opłacenie zajęć w tej Grupie.

3) Jeżeli w trakcie semestru liczba Słuchaczy w Grupie obniży się poniżej 4 osób Szkoła ma prawo rozwiązać Grupę i zaproponować Słuchaczom uczestnictwo w innej Grupie o tym samym poziomie, a gdyby nie było to możliwe każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w zdaniu poprzedzającym, Słuchaczom przysługuje zwrot niewykorzystanej części zapłaconego przez nich wynagrodzenia.

4) Zajęcia prowadzone są w terminach i o godzinach wskazanych w harmonogramie zajęć.

5) Za zgodą wszystkich Słuchaczy Grupy i lektora termin i/lub godzina poszczególnych zajęć wskazanych w harmonogramie może ulec zmianie.

6) W przypadku, gdy o godzinie rozpoczęcia zajęć i przez 20 minut po tej godzinie, żaden ze Słuchaczy nie zgłosi się na zajęcia, uznaje się, że zajęcia się odbyły, a Szkoła nie ma obowiązku przeprowadzania ich w innym terminie. W przypadku takim Słuchaczom nie przysługuje roszczenie o zwrot wynagrodzenia za te zajęcia.

7) Słuchaczom nie przysługuje prawo do żądania zwrotu wynagrodzenia za zajęcia, które nie odbyły się z przyczyn, za które Szkoła nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności z powodu siły wyższej, tj. m.in. katastrof i klęsk żywiołowych, aktów władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzeń życia zbiorowego.

8) W przypadku zajścia Zdarzeń opisanych w punkcie 7, Szkoła dołoży najwyższej staranności, by w możliwie najmniejszym stopniu wpływały one na sprawne prowadzenie zajęć.

9) Szkoła zapewnia Słuchaczom możliwość zakupu podręczników odpowiednich dla poziomu językowego Grup. Podręczniki nabywane są przez Słuchaczy na ich koszt.

10) Otrzymywane przez Słuchaczy, w trakcie zajęć, dodatkowe materiały chronione są prawami autorskimi i Słuchacze nie mogą ich wykorzystywać dla innych celów niż przygotowanie się do zajęć prowadzonych przez Szkołę. W szczególności zabronione jest kopiowanie i/lub udostępnianie tych materiałów osobom trzecim, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Szkoły.

 

V. Zasady rezygnacji z zajęć

1) Rezygnacja przez Słuchacza z Zajęć może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, złożonym w Sekretariacie Szkoły:

 1. gdy wskutek zmiany dnia rozpoczęcia zajęć lub terminów ich prowadzenia nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach – nie później niż na jeden dzień przed dniem rozpoczęcia Zajęć. Słuchaczowi przysługuje wówczas zwrot całej wpłaconej części wynagrodzenia Szkoły,
 2. w trakcie semestru – z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po dacie złożenia rezygnacji. Słuchaczowi przysługuje wówczas prawo do zwrotu części wpłaconego wynagrodzenia za zajęcia zaplanowane po dacie upływu okresu wypowiedzenia.

2) W przypadku określonym w punkcie 1.2), Słuchacz ma prawo uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia i zobowiązany jest uregulować opłatę za wszystkie zajęcia do końca tego okresu.

3) W przypadku nie uczestniczenia przez Słuchacza w zajęciach bez pisemnej rezygnacji postanowień ust. 1 pkt 2 oraz postanowień ust. 2 nie stosuje się, a Słuchacz jest obowiązany uregulować pełną opłatę za Kurs.

 

VI. Postanowienia końcowe

1) Za szkody materialne wyrządzone przez Słuchaczy niepełnoletnich odpowiadają ich opiekunowie.

2) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Słuchaczy niepełnoletnich przed i po zakończeniu zajęć.

3) Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.

4) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Słuchacza na terenie Szkoły bez nadzoru.

 

Niniejszy Regulamin jest chroniony prawem autorskim.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.